Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Stypendia

W Polsce od dawna działają programy stypendialne dla uczniów, a w ostatnich latach pojawia się ich coraz więcej. Są to różne formy pomocy materialnej i rzeczowej, których celem jest:

Zasady te reguluje "Ustawa z 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty" (DzU nr 281 poz.2781)

Od stycznia 2005 roku w Polsce obowiązuje nowy system pomocy zdolnym i z najuboższych rodzin. Jest to tzw. Narodowy System Stypendialny.

Stypendia socjalne

Pomoc materialna w postaci stypendiów socjalnych przysługuje:

Środki finansowe przeznaczone są dla uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach (do 316 zł na osobę, ale kwota ta ulega zmianom), zwłaszcza gdy w rodzinie występuje:

Stypendium takie przyznawane jest na cały rok szkolny i obejmuje pomoc w postaci środków na:

O przyznanie stypendium socjalnego można ubiegać się w terminie 1-15 września w Urzędzie Gminy. Wniosek o stypendium socjalne powinien zawierać:

Druki wniosków pobiera się w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu.

Zasiłek szkolny

Jest to rodzaj zasiłku socjalnego, z tą różnica, że otrzymują go uczniowie znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (powódź, pożar, śmierć, kradzież itp). O przyznanie zasiłku występują rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń. Wniosek należy złożyć w okresie do 2 miesięcy od zdarzenia losowego. Z wnioskiem występuje się do wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia.

Stypendia motywacyjne

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Jest to nagroda dla jednego ucznia danej szkoły wpłacana przez 10 miesięcy, czyli przez dany rok szkolny. W roku 2005 była to kwota 248 zł miesięcznie. Podstawą do ubiegania się o takie stypendium jest:

Wnioski o przyznanie w/w stypendium zatwierdza Rada Pedagogiczna wybierając jednego kandydata do stypendium. Następnie zatwierdzony wniosek dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny , w którym ma być przyznane stypendium. Kurator oświaty przedstawia kandydatów – za pośrednictwem ministra oświaty – Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 31 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którym ma być przyznane stypendium (podstawa prawna – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1997 roku / DzU nr 5)

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Kultury

Nagroda pieniężna, wynosząca 320 zł miesięcznie (Ministerstwo Edukacji) oraz 350 zł miesięcznie (Ministerstwo Kultury) przyznawana jest:

Szkoły zgłaszają kandydatów do Kuratorium Oświaty, które kieruje umotywowane wnioski bezpośrednio do ministerstwa. Ostateczną decyzję podejmuje Minister Edukacji (podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 roku w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów / DzU nr 51, poz 326)

Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Przeznaczone są dla najzdolniejszych uczniów za wysoką średnią lub osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. Przydziela je powołana przez dyrektora placówki komisja stypendialna po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, a wnioskuje i opiniuje wychowawca klasy (podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty art. 90g wraz z nowelizacją z 16 grudnia 2004 roku / DzU nr 281 poz 2781). Uczeń może otrzymywać jednocześnie stypendium socjalne i motywacyjne.

Stypendium unijne

Jest to forma pomocy dla uczniów szkół ponadgimnzjalnych oraz studentów , która ma umożliwić wyrównywanie szans. Finansuje ją głównie Europejski Fundusz Socjalny. Pomoc realizowana jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, którego celem jest przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów.

O stypendia z funduszy unijnych mogą się ubiegać uczniowie, którzy:

Uczniowie mogą otrzymać maksymalnie 250 zł na miesiąc w danym roku szkolnym przez 10 miesięcy. Jeśli więcej osób się kwalifikuje do uzyskania pomocy, ta kwota może ulec pomniejszeniu.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać bezpośrednio w szkołach. Więcej informacji o stypendiach znajdziesz na stronach:

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.