Pedagog

mgr Anna Nowak

Pedagogiem szkolnym w I LO jest mgr Anna Nowak. Pełni dyżury w gabinecie nr 11 wg następującego harmonogramu:

PONIEDZIAŁEK 11.00-15.00
WTOREK 9.00-14.00
ŚRODA 9.00-14.00
CZWARTEK 9.00-14.00
PIĄTEK 9.00-12.00

W celu umówienia się na spotkanie możliwy kontakt telefoniczny 52-357-22-07 lub mailowy: pedagog.kasper@gmail.com

Panuje przekonanie, że gabinet pedagoga szkolnego lepiej omijać z daleka, bo zawsze oznacza to niemiłe sytuacje.

Nieprawda. Pedagog szkolny jest po to by wspierać zarówno w dobrych, jak i w trudniejszych chwilach. Dlatego zachęcamy do współpracy i kontaktów z pedagogiem szkolnym we wszystkich kwestiach związanych z edukacją, wychowaniem i opieką młodzieży. Korzystanie z pomocy pedagoga jest dobrowolne i nieodpłatne.

Uczniu, nie wstydź się zapukać do drzwi, kiedy:

 • chcesz po prostu z kimś porozmawiać;
 • masz problemy z nauką;
 • pogorszyła Ci się koncentracja;
 • jesteś uzdolniony w jakiejś dziedzinie i chciałbyś się w niej rozwijać na terenie szkoły;
 • notorycznie myślisz o sytuacji, która wydaje się być nie do rozwiązania;
 • przeżyłeś sytuację traumatyczną;
 • czujesz się samotny;
 • spotkało Cię w szkole coś przykrego;
 • nie wiesz co chcesz robić w życiu;
 • doświadczasz przemocy;
 • potrzebujesz wsparcia;
 • wiesz, że ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje wsparcia.

 

Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami i instytucjami na rzecz oraz w interesie uczniów. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Podstawowym celem działania pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wywiera wpływ na kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów. Swym działaniem stara się wyposażyć uczniów w umiejętność radzenia sobie z kłopotami i problemami dnia codziennego. Wpływa także na przygotowanie młodego pokolenia do uczestnictwa w życiu rodziny i społeczeństwa.

Pedagog szkolny:

 • wspiera uczniów wybitnie zdolnych;
 • diagnozuje i motywuje uczniów mających problem z nauką;
 • monitoruje uczniów mających problemy zdrowotne, emocjonalne;
 • organizuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • doradza w wyborze kierunku dalszego kształcenia i rozwoju;
 • mediuje podczas trudnych sytuacji w domu i szkole;
 • diagnozuje środowisko ucznia;
 • podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze szkoły i wspiera nauczycieli w tym zakresie;
 • prowadzi edukację prozdrowotną;
 • udziela nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • koordynuje współpracę szkoły z domem;
 • działa na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • umożliwia rozwój umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • podejmuje działania interwencji kryzysowej.

 

Instytucje, z którymi współpracuje pedagog I LO:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Inowrocławiu
 • Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
  w Inowrocławiu
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego;
 • Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Komenda Powiatowa Policji
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Centra Interwencji Kryzysowej
 • Szkoły podstawowe
 • Bursa

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA JEST UDZIELANA NA WNIOSEK: rodziców, ucznia, nauczyciela, pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej.