Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 5/2021

Inowrocław,29.09.2021 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2021

Dyrektora

I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

 

 

  1. Zgodnie z par. 5.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz.318 i 1093), zarządza się, co następuje:

dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 będą:

12 listopada 2021 r. – dla uczniów wszystkich klas,

7 stycznia 2022 r. – dla uczniów wszystkich klas,

2 maja 2022 r. –  dla uczniów kl.  I – III  (czteroletnich)

4 maja 2022 r. – dla uczniów kl. I – III (czteroletnich) (egz. maturalny z j. polskiego)

5 maja 2022 r. – dla uczniów kl. I – III (czteroletnich) (egz. maturalny z matematyki)

6 maja 2022 r. – dla uczniów kl. I – III (czteroletnich) (egz. maturalny z j. angielskiego)

17 czerwca 2022 r. – dla uczniów kl. I – III (czteroletnich)

  1. W dniu 17.06.2022 r. dla uczniów wymagających opieki szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Uczniowie zamierzający wziąć w nich udział proszeni są o złożenie stosownej deklaracji w sekretariacie szkoły na tydzień przed terminem dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (do wiadomości rodziców i prawnych opiekunów uczniów podaje się za pośrednictwem strony: kasprowicz.az.pl )

 

 

Dyrektor Szkoły

Rafał Łaszkiewicz