OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Profil cyberbezpieczeństwo od września 2021 w naszym Liceum

Nasze Liceum znalazło się w elitarnym gronie 16 szkół średnich z całego kraju (po jednej z każdego województwa) wytypowanych przez Komisję Konkursową Ministerstwa Obrony Narodowej do udziału w programie „CYBER.MIL z klasą”.
Dzisiaj dyrektor Rafał Łaszkiewicz – podczas uroczystości z okazji pierwszego roku funkcjonowania Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz nadania sztandaru tej jednostce – odebrał z rąk Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, certyfikat potwierdzający udział Liceum Jana Kasprowicza w tym prestiżowym programie.
Program – pod patronatem NCBC oraz Wojskowej Akademii Technicznej – przewiduje utworzenie od września 2021 roku klas o profilu “Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. W klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w tej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.
W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa.
Aby się zakwalifikować do tego programu, nasza szkoła musiała spełnić szereg rygorystycznych kryteriów formalnych, m.in. posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki na poziomie rozszerzonym, w okresie ostatnich trzech lat corocznie uzyskiwać średnią wyników szkoły z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym min. 70% punktów możliwych do uzyskania, otrzymać zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.
Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli wsparcia finansowego, które nasze Liceum będzie mogło wykorzystać m.in. na wyposażenie sali informatycznej czy zakup licencji i oprogramowania oraz usług internetowych. Dofinansowaniem objęte zostanie również wynagrodzenie nauczycieli przedmiotów kierunkowych. Wojskowi specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa będą także udzielać szkołom wsparcia merytorycznego.
O szczegółach realizacji programu czy też zasadach rekrutacji do tej klasy będziemy informować na bieżąco.