Z Życia SzkołyZarządzenia

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W I LO IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 • Zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN wprowadza się na terenie szkoły szczególne procedury bezpieczeństwa w celu ochrony uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły na wypadek zagrożenia epidemicznego.
 • Sprawy administracyjne uczniów i pracowników szkoły, których wykonanie/rozpatrzenie wymaga obecności w sekretariacie szkoły, załatwiamy zawsze pojedynczo, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu z administracją szkoły.
 • Począwszy od dnia 25 maja możliwe są konsultacje dla maturzystów bezpośrednio z nauczycielem na terenie szkoły, od 1 czerwca możliwe są konsultacje dla uczniów klas młodszych w podobnej formule, wyłącznie w celu poprawy ocen lub zaliczenia partii materiału/sprawdzenia wiedzy w obecności i pod nadzorem nauczyciela.
 • Konsultacje dla maturzystów mogą odbywać się w jednej sali dla maksymalnie 6 osób z jednym nauczycielem, preferowana forma konsultacji dla uczniów klas młodszych to jeden uczeń na jednego nauczyciela w jednej sali.
 • Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, w maseczkach ochronnych, zakrywających usta i nos, dezynfekują ręce płynem, który znajduje się w dozowniku na dyżurce lub w szatni. Uczniowie nie witają się ze sobą przez podawanie rąk, zachowują dwumetrowy dystans fizyczny między sobą, nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły, również w salach lekcyjnych. Podczas konsultacji, szczególnie podczas ,wypowiedzi ustnej dopuszcza się zdjęcie maseczki ochronnej, decyduje o tym nauczyciel prowadzący konsultacje.
 • Po zakończonych konsultacjach zabrania się uczniom gromadzenia się na terenie szkoły i poza nią, należy niezwłocznie opuścić budynek szkoły.
 • Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni również zachowują dystans fizyczny miedzy sobą i uczniami, nie witają się przez podawanie dłoni, odzież wierzchnią zostawiają w wyznaczonych pomieszczeniach lub na zapleczach swoich pracowni przedmiotowych.
 • Nauczyciele prowadzą konsultacje w przyłbicach ochronnych, dezynfekują dłonie po wejściu do szkoły, zgłaszają konieczność dezynfekcji ławek i krzeseł w przerwie między konsultacjami, wyznaczonym pracownikom obsługi szkoły.
 • Konsultacje trwają, jednorazowo nie dłużej niż 45 min. po każdej konsultacji następuje dezynfekcja ławek, krzeseł oraz klamek w danej sali.
 • W zajęciach na terenie szkoły biorą udział wyłącznie uczniowie i nauczyciele zdrowi, bez objawów chorobowych. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia na terenie szkoły wyznacza się izolatkę, gdzie uczeń/nauczyciel oczekuje na pomoc medyczną. Izolatka znajduje się w gabinecie pielęgniarskim. O pogorszeniu stanu zdrowia/ wystąpieniu niepokojących objawów należy niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły.
 • Treść powyższych procedur bezpieczeństwa podaje się do wiadomości uczniów i rodziców oraz pracowników szkoły poprzez e-dziennik, stronę www szkoły oraz media społecznościowe szkoły.

 

Inowrocław, 20.05.2020 r.                                                                                        Rafał Łaszkiewicz

Dyrektor szkoły