Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z naszej strony internetowej uznaje się za akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników i/lub zebranych od podmiotów innych niż Użytkownicy w związku z używaniem i funkcjonowaniem strony internetowej oraz plików cookies, a także wszelkich technologii pojawiających się na stronie internetowej.
 3. Na podstawie art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 (dalej – RODO) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu88-100 Inowrocław, ul. 3 Maja 11/13, działająca w charakterze administratora Pana/Pani danych osobowych (dalej – ADO).
 4. ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest Inspektor Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: szkola@kasprowicz.az.pl, adres siedziby wskazany wyżej lub tel.: +48 52 357 22 07.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności i Polityce cookies, z zastrzeżeniem, że każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

§2

DEFINICJE

 1. „Administrator” – podmiot wskazany wyżej w § 1 ust. 2
 2. „Użytkownik” – każdy podmiot odwiedzający stronę i/lub korzystający z jej funkcjonalności.
 3. „Strona” – strona internetowa pod adresem: https://www.bip.kasprowicz.az.pl

§3

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Strony mogą być przetwarzane w celach i w oparciu o podstawy prawne, takie jak:
 • dokonania wyceny zamówienia, prowadzenia rokowań, wykonania umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • prowadzenia korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika);
 • rozpatrzenia reklamacji czy zgłoszonych roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją zamówienia na usługę medyczną — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika);
 • tworzenia rejestrów i ewidencji wymaganych przez prawo — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów w postępowaniu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • analitycznym, polegającym między innymi na analizowaniu danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystywania cookies do obsługi Strony i używania jej funkcjonalności — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika);
 • utrzymywania i zarządzania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 1. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług lub celów oraz:
 • przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa cywilnego;
 • przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingu bezpośredniego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies.
 1. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie w tym za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, w celach wskazanych w formularzach.
 2. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik podaje samodzielnie z zastrzeżeniem ust. 5-6.
 3. Podczas wejścia na stronę, automatycznie zbierane są dane dotyczące tego wejścia, takie jak adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań na stronie, zbierania danych o lokalizacji urządzeń użytkowników lub do ulepszenia strony. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia obsługi hostingowej i serwisu i nie są kojarzone z innymi danymi poszczególnych Użytkowników ani nie służą do identyfikowania konkretnych użytkowników.
 4. Przez wejście na stronę Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych pobranych automatycznie.
 5. Otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora, wymaga wyrażenia odrębnej zgody albo jeżeli pozostaje ono w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, może skutkować brakiem możliwości wykonania danej usługi lub zamówienia, zawarcia umowy i/lub osiągnięcia określonego celu.
 7. Podanie przez Użytkownika, danych, które nie są obowiązkowe i/lub danych, których Administrator nie potrzebuje i/lub których nie żąda, następuje na podstawie swobodnej decyzji samego Użytkownika. W takim przypadku przyjmuje się, że przetwarzanie, o ile jest dokonywane przez Administratora, odbywa się na podstawie udzielonej zgody, tj. przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 8. Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie danych, o jakich mowa wyżej w ust. 9, których Administrator nie chciał przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.
 9. Użytkownik może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 10. Na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie są podejmowane wobec Użytkownika żadne zautomatyzowane decyzje, w oparciu o profilowanie, np. dotyczące zawarcia albo niezawarcia umowy z Użytkownikiem ze względu na określony profil użytkownika, utworzony automatycznie w oparciu o wprowadzone dane.
 11. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 12. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i/lub państw EOG. O ile zaszła by konieczność przekazania danych do państw trzecich (poza obszar UE/EOG) będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności” („Privacy Shield”).
 13. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 14. Dane użytkownika mogą zostać ujawnione:
 • pracownikom i współpracownikom ADO posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla ADO (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, tworzenia stron, komasowaniu leadów, zapisywania danych na serwerze);
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w szczególności organom publicznym w tym organom ścigania.

§4

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 1. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 3. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
 4. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 5. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 6. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Powyższe fragmenty Polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują Związkowi Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/. Zgodnie z wolą Autora mogą one być wykorzystane w celach informacyjnych z powyższą notą o prawach autorskich, co niniejszym czynimy.

Data publikacji Polityki Prywatności: 16.02.2020 r.