Zarządzenia

Zarządzenie nr 2/2023

Zarządzenie nr 2/2023
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza
z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Inowrocławiu
 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie
KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI
na rok szkolny 2023/2024

1. Podstawa prawna rekrutacji:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 • Zarządzenie Nr 9/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

2. Terminy rekrutacji:
a) składanie wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej:

 • od 15 maja 2023 r. (poniedziałek) do 16 czerwca 2023 r. (piątek) (wzór do pobrania ze strony internetowej szkoły: kasprowicz.az.pl)
 • przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień językowych: 20 czerwca (wtorek) 2023 r. o godz. 1100   
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, tzn. uzyskali minimum 50% punktów – 22 czerwca (czwartek)  2023 r.  – godz. 1200

*   Przed przystąpieniem do sprawdzianu kompetencji należy zabrać ważny dokumenttożsamości (legitymację szkolną, paszport, dowód osobisty) oraz przybory do pisania.

**  Niezależnie od wypełnienia wniosku  do klasy dwujęzycznej, należy równocześnie wypełnić  elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły w systemie VULCAN.

b) składanie wniosków do pozostałych klas:

 • od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. (w tym do klasy o profilu: cyberbezpieczeństwo)
 • wnioski muszą być wygenerowane w systemie VULCAN (link dostępny na stronie kasprowicz.az.pl)
 • przyjmowanie dokumentów wymaganych przy rekrutacji (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dyplomy itp.) od 7 czerwca 2023 r. (wtorek) do 11 lipca 2023 (wtorek) do godz. 1500
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły 18 lipca 2023 r. (wtorek) o godz. 1200
 • potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w I LO poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 21 lipca 2023 r. (piątek) do godz. 1500,
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły – 24 lipca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1200
 • rozpatrywanie odwołań – od 24 lipca 2022 r. (poniedziałek)
 • zebrania z uczniami i rodzicami uczniów przyjętych do I LO – 25 lipca 2023 r. (wtorek), godz. 1100

3. Kandydaci do klas pierwszych Liceum składają niżej wymienione dokumenty:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły według wzoru I LO (wygenerowany w systemie elektronicznej rekrutacji)
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w szkole podstawowej w kl. VIII
  • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
  • 3 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem
  • dokumenty o osiągnięciach edukacyjnych, artystycznych, sportowych wolontariacie kandydata (np. dyplomy, zaświadczenia)
  • inne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną lub zdrowotną kandydata, które mają wpływ na rekrutację do szkoły.

Wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

  • Wniosek oraz pozostałe dokumenty można złożyć na pierwszym etapie rekrutacji drogą elektroniczną na adres: szkola@kasprowicz.az.pl
  • w celu potwierdzenia woli nauki w liceum muszą być złożone oryginały dokumentów w sekretariacie szkoły (I piętro, sala nr 24)

4. Kandydat do I Liceum Ogólnokształcącego może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

5. Absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatami konkursów przedmiotowych (konkursy zgodnie z wykazem  Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty) przyjmowani  są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie. Dotyczy to również tytułów zdobytych w ubiegłych latach szkolnych.

6. Kryteria i wartości punktowe w rekrutacji:

KRYTERIA  SZCZEGÓŁOWE

 

Maksymalna

liczba punktów

Punkty za świadectwo 100 pkt
Ocena z j. polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
Ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
Ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
Szczególne osiągnięcia 18 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

z wyróżnieniem

 

7 pkt

Aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
Wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,30 = 30 pkt

7. Oceny z polskiego i matematyki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczane będą na punkty według następującej zasady:

Ocena celująca                 – 18 pkt.

Ocena bardzo dobra         – 17 pkt.

Ocena dobra                     – 14 pkt.

Ocena dostateczna           –   8 pkt.

Ocena dopuszczająca       –   2 pkt.

Dwa przedmioty, które będą brane pod uwagę w rekrutacji do poszczególnych klas:

klasa przedmiot
I a j. angielski, geografia
I b chemia lub fizyka*, j. angielski
I c biologia, chemia
Id biologia, chemia
I e informatyka, fizyka
I f historia, wos

Komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę przedmiot, z którego uczeń uzyskał wyższą ocenę

 

a) Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji, takie jak:

 • Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7

b) osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanych na podstawie zawartych porozumień przez kuratoria oświaty:

 • tytuł finalisty – 10 pkt.
 • tytuł laureata w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 7 pkt.
 • tytuł finalisty w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 5

c) osiągnięcia w zawodach wiedzy – konkursach organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty – 10 pkt
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnym – 7 pkt
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
 • tytuł finalisty  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.  

d) za osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych innych niż wymienionych wyżej na szczeblu:

 • międzynarodowym    –  4 pkt
 • krajowym                   –  3 pkt
 • wojewódzkim            –  2 pkt
 • powiatowym             –  1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione w pkt. b i d wpisane na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba  punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia nie może przekroczyć 18 pkt.

e) za aktywność społeczną rozumianą jako systematyczną, (co najmniej w nieprzerwanym  okresie 10 miesięcy), udokumentowaną działalność wykonywaną ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem zwierząt, organizacjami charytatywnymi – 3 pkt

Brak wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej o określonym wyżej osiągnięciu powoduje nienaliczenie punktów za osiągnięcia.

Oryginał dyplomu uzyskanego za osiągnięcia sportowe lub dokumentu o działalności w wolontariacie, należy przedstawić w szkole pierwszego wyboru.

8. W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów, uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę w kolejności następujące kryteria:

 • uzyskana liczba punktów na egzaminie ósmoklasisty,
 • uzyskana liczba punktów za świadectwo,
 • uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia,
 • uczniowie z placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • uczniowie umieszczeni w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawni, posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.
 • laureaci i finaliści organizowanych przez licea, dla których organem prowadzącym jest powiat inowrocławski konkursów przedmiotowych, których zakres jest zgodny z deklarowanym profilem.

9. O przyjęciu do szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej samej szkole w przypadku nie zakwalifikowania się  do wcześniej wybranej.

10. Szczegóły dotyczące oferty edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2023/2024, tj. wizytówki klas  i wychowawców oraz charakterystyka szkoły, zamieszczone będą na stronach:

Rafał Łaszkiewicz

Dyrektor Szkoły

Inowrocław, dnia 28.02.2023 r.