Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 5/2022

ZARZĄDZENIE NR 5/2022
Dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023.

  1. Zgodnie z par. 5.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz.318 i 1093), zarządza się, co następuje:

dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 będą:
31 października 2022 r. – dla uczniów wszystkich klas,
2 maja 2023 r. –  dla uczniów kl.  I – III
4 maja 2023 r. – dla uczniów kl. I – III  (egz. maturalny z j. polskiego)
5 maja 2023 r. – dla uczniów kl. I – III  (egz. maturalny z matematyki)
8 maja 2023r. – dla uczniów kl. I – III  (egz. maturalny z j. angielskiego)
9 czerwca 2023 r. – dla uczniów kl. I – III

  1. W dniach: 31.10.2022, 2.05.2023 oraz dn. 9.06.2023 r. dla uczniów wymagających opieki szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Uczniowie zamierzający wziąć w nich udział proszeni są o złożenie stosownej deklaracji w sekretariacie szkoły na tydzień przed terminem dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (do wiadomości rodziców i prawnych opiekunów uczniów podaje się za pośrednictwem strony: kasprowicz.az.pl )

 

 

Dyrektor Szkoły

Rafał Łaszkiewicz