Z Życia Szkoły

Komunikat

Jak Państwo wiedzą, od ponad tygodnia nauczyciele naszego liceum testują różne formy zdalnego kontaktu z młodzieżą, różne rodzaje zajęć dydaktycznych na odległość, w celu maksymalnego złagodzenia skutków czasowego ograniczenia pracy szkoły, spowodowanego stanem epidemii. Od jutra, tj. od 25 marca, zajęcia te przyjmą bardziej sformalizowaną postać. Nauczyciele będą realizować podstawę programową, będą też mogli sprawdzać wiedzę i umiejętności uczniów, a co za tym idzie oceniać i klasyfikować. Będą stosowali różne kanały komunikacyjne, adekwatne do potrzeb, specyfiki nauczanego przedmiotu, możliwości technicznych nadawcy i odbiorcy. Będzie to kontakt za pośrednictwem platform edukacyjnych lub komunikacyjnych, takich jak: ClickMeeting, ZooM, MS Office, e-podręczniki, za pośrednictwem komunikatorów w mediach społecznościowych, z wykorzystaniem aplikacji VULCAN, czyli popularnego e-dziennika, oraz poczty elektronicznej. Zajęcia będą miały też różną formę: od wykładów poprzez konwersatoria, konsultacje, gry dydaktyczne, na wysyłaniu materiałów edukacyjnych kończąc. Będą wymagały od uczniów dużej samodzielności i pracy własnej. Zdajemy sobie sprawę, że nie zastąpimy w ten sposób tradycyjnej edukacji szkolnej, nie zrealizujemy też wszystkich zajęć, nie jest to możliwe z przyczyn technicznych i formalnych, takich jak choćby ograniczenie pracy ucznia przed monitorem ekranowym, dyspozycja psychofizyczna uczniów itp. Chcemy jednak podtrzymać nawyki uczenia się, pobudzić młodzież do wysiłku intelektualnego, zainspirować do sięgnięcia po ciekawą lekturę, sprowokować dyskusję, nauczyciele będą do dyspozycji uczniów, gotowi do rozmowy, odpowiedzi na pytania. Nasza Pani Pedagog będzie też do dyspozycji uczniów mających problemy emocjonalne, także tych, którzy ciężko znoszą obecny, trudny stan izolacji, nad równowagą psychofizyczną czuwać będą też nauczyciele wychowania fizycznego, którzy zaproponują formy aktywności fizycznej w ograniczonej przestrzeni. Priorytetowo traktować będziemy zajęcia z maturzystami, stworzymy im możliwość poprawy ocen i uzupełnienia braków. Oni sami muszą jednak mieć świadomość, że klasyfikacja końcowa i egzaminy maturalne, które są już przygotowane i wydrukowane, obejmują podstawę programową i wymagania edukacyjne określone dla całego okresu nauki w liceum. Stan epidemii nie spowoduje zatem zmniejszenia wymagań wobec tegorocznych maturzystów.

Z poważaniem

Rafał Łaszkiewicz