Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2019

Inowrocław, 14.02.2019 r.

Zarządzenie nr 2/2019

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu z dnia 14.02.2019 r. w sprawie KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020

(*.pdf) Zarządzenienr 2/2019 w sprawie KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2019

Inowrocław, 2609.2019 r.

Zarządzenie nr 4/2019

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

1. Zgodnie z par. 5.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, zarządza się, co następuje: dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 będą:

2. W dniu 12.06.2020 r. dla uczniów wymagających opieki szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Uczniowie zamierzający wziąć w nich udział proszeni są o złożenie stosownej deklaracji w sekretariacie szkoły na tydzień przed terminem dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (do wiadomości rodziców i prawnych opiekunów uczniów podaje się za pośrednictwem strony: WWW.kasprowicz.az.pl ))

Dyrektor Szkoły
Rafał Łaszkiewicz

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.