Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Informacja dla absolwentów gimnazjum

KLASA I E LINGWISTYCZNA DWUJĘZYCZNA

Wychowawca – mgr Anna Wesołowska

Koordynator edukacji dwujęzycznej – mgr Tomasz Dudek

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, geografia

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia i wiedza o społeczeństwie, fizyka i chemia

KIERUNKI STUDIÓW:

lingwistyka, filologia polska, filologia angielska, inne filologie obce, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, turystyka, obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo, dziennikarstwo, europeistyka, kulturoznawstwo, socjologia, filozofia.

PROFIL ABSOLWENTA:

Wniosek dla absolwentów gminazjum o przyjęcie do klasy pierwszej dwujęzycznej lingwistycznej

KLASA I F MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA

Wychowawca – mgr Anna Kulpa

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

KIERUNKI STUDIÓW:

informatyka, matematyka, fizyka, architektura, budownictwo, elektronika, automatyka i robotyka, telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, geodezja, geoinformatyka, mechatronika, ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, globalny biznes (Governance), międzynarodowe stosunki gospodarcze, wiele innych kierunków ścisłych i technicznych, które można studiować na politechnikach i uczelniach wojskowych (Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

PROFIL ABSOLWENTA:

KLASA I G MEDYCZNA (BIOLOGICZNO-CHEMICZNA)

Wychowawca – mgr Mariola Piasecka

Koordynator edukacji profilowej – mgr Anna Pędzich-Kuszel

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

KIERUNKI STUDIÓW:

kierunki medyczne i okołomedyczne oraz politechniczne, między innymi medycyna, stomatologia, weterynaria, farmacja, chemia, biologia, biotechnologia, technologia chemiczna, inżynieria biomedyczna, technologia żywności, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, inżynieria biomedyczna lub chemiczna

PROFIL ABSOLWENTA:

  • będzie dobrze przygotowany do matury rozszerzonej z biologii i chemii dzięki pracy na lekcji i podczas ciekawych zajęć terenowych
  • swobodnie będzie posługiwał się wiedzą z przedmiotów kierunkowych i nie tylko, co pozwoli na osiągnięcie wysokiego wyniku na egzaminie maturalnym
  • bez kompleksów stawiać będzie czoło współczesnemu światu, świadomie pracując nad rozwojem swojej kariery w kraju i za granicą,
  • będzie władał dwoma językami nowożytnymi oraz znał podstawy łaciny medycznej

KLASA I H SPOŁECZNO-PRAWNA

Wychowawca – mgr Maciej Wasielewski

Koordynator edukacji profilowej – dr Sławomir Drelich

Przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty dodatkowe: podstawy prawa, łacina prawnicza, geografia polityczna

KIERUNKI STUDIÓW:

prawo, administracja, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe, public relations, historia, wojskoznawstwo, polityka publiczna, studia wschodnie oraz szereg innych kierunków społecznych i humanistycznych

PROFIL ABSOLWENTA:

  • przyszły student kierunków prawnych, społecznych oraz humanistycznych
  • oprócz wiedzy historycznej, politologicznej i prawnej rozwinie umiejętności w zakresie prezentacji własnej opinii, argumentowania, formułowania wniosków czy wypowiadania się na forum publicznym
  • rozwinie swoje zainteresowania polityczne, społeczne oraz międzynarodowe
  • przygotuje się do uczestnictwa w kulturze

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.