Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Przemoc w szkole

W każdej szkole codziennie rozgrywają się dramaty - wiele dzieci doznaje od kolegów przemocy fizycznej: pobić, poszturchiwań, wymuszania pieniędzy, niszczenia przedmiotów do nich należących, ograniczania wolności. Zdarzają się też bardziej wyrafinowane akty przemocy psychicznej: szykanowanie, złośliwości, przezywanie, wyśmiewanie, wrogie gesty, pogróżki, izolowanie z grupy, nękanie bez używania słów. Czy można coś zrobić, żeby jedne dzieci nie żyły w poczucie krzywdy, a inne w poczuciu bezkarności? Czy szkoła sama jest w stanie dać sobie radę z falą przemocy miedzy uczniami? Czy rodzice mogą jej w tym pomóc? Brutalizacja życia codziennego i obyczajów, przemoc obecna w telewizji, kinie, w grach komputerowych, ale także w autobusach, pociągu, na ulicy sprawiają, że zwykli ludzie żyją w strachu i bezradności. Zaczynamy odnosić wrażenie, że przemoc jest szalejącym wszędzie żywiołem, wobec którego nie ma mocnych.

Scenariusz przemocy jest wszędzie w przybliżeniu ten sam. Ofiara jest przez dłuższy czas szykanowana przez grupę kolegów lub przez pojedynczego sprawce przemocy. Prześladowcy działają celowo i mają wyraźny cel - chcą wyrządzić przykrość lub krzywdę. Cechą charakterystyczną jest nierównowaga sił. Atakujący są silniejsi niż ich ofiara - albo fizycznie (są bardziej wysportowani, lepiej się biją lub mają przewagę liczebna), albo psychicznie (bo potrafią sprawiać, zadawać ból lub szykanować w inny sposób). Zazwyczaj prześladowcy nie są starsi niż obiekty przemocy - do aktów przemocy dochodzi najczęściej wśród rówieśników.

Portret ofiary

Dlaczego niektóre dzieci staja się obiektami szykan ze strony kolegów, a inne nie? Czy kozły ofiarne charakteryzują się czymś szczególnym, co wyzwala tego rodzaju zachowania w innych dzieciach? Kozioł ofiarny wyraźnie różni się od otoczenia pod względem cech osobowości:

Portret prześladowcy

Potencjalnego agresora można poznać po tym , że:

Jak zaradzić przemocy?

Wbrew temu, co przyjęło się stosować w wielu szkołach, pozbywanie się kłopotliwych uczniów z placówki nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie jest też wyjściem przeniesienie do innej szkoły dziecka będącego ofiarą przemocy. Z przemocą w szkole można sobie poradzić, ale wymaga to współdziałania rodziców i nauczycieli. Niezbędna jest konsekwentna postawa dorosłych mówiąca: nie będziemy akceptować żadnych form przemocy i zrobimy wszystko, żeby położyć jej kres.

Warto pamiętać, że pomocy potrzebują zarówno ofiary, jak i prześladowcy, którzy nie radząc sobie z własnymi emocjami, wyładowują je w formie agresji.

Gdy Twoje dziecko jest ofiarą...

Gdy Twoje dziecko jest prześladowcą...

Gdy wśród Twoich uczniów ma miejsce przemoc...

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.